【双调】风入松_翠楼红袖倒原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【双调】风入松_翠楼红袖倒

作者:未知作者 朝代:元代
【双调】风入松_翠楼红袖倒原文
翠楼红袖倒金壶,春色满皇都。夜阑地烧银烛,那其间多少欢娱。薄利虚
名间阻,俏风格以此消疏。
 【乔牌儿】这番本实虚,不合惹题目。俊禽着网惜羽,忍不住自喑咐。
 【天仙子】棘里兔,难配扑天鹄。馋眼痴心,看之不足。猛可里见姨夫,败
坏风俗。好花怎教他做主,不辨贤愚。
 【离亭宴煞】锦笺空写多情句,枉可惜口谈珠玉。假做苏卿伴侣,被冯魁已
早图谋。使尽心,才得悟,则不如将取孛兰便数。咱看上脸儿甜,止不过钞儿苦。
 楚阳台远暮云遮,烟水恨连叠。沈郎多病腰肢怯,喜相逢可惯离别。悄悄鸳
帏惭冷,薄怯怯绣衾空设。
 【乔牌儿】雁声不断绝,砧韵无休歇。戍楼残角声凄切,品梅花三弄彻。
 【新水令】兽炉香冷篆烟斜,对银半明不灭。愁万种,恨千叠。几口儿长
吁,怎支吾这一夜。
 【搅筝琶】空摧扌颠,直恁信音绝。欲寄相思,凭谁人话说。除纸笔,带喉
舌,短叹长嗟。不流泪料来心似铁,寸肠千结。
 【离亭宴煞】难睚漏水如年夜,正值着暮秋时节。坐不稳自敝自焦,睡不着
不宁不帖。寒雁哀,寒蛩切,忽聚散阶前落叶。却是那透户一帘风,穿窗半弯月。
 夜阑深院暮寒加,愁听漏声多。银台画烛烧残蜡,伴离人心绪杂咱。有分红
愁绿惨,无心赏白洒黄花。
 【搅筝琶】《阳关》罢,香脸褪残霞。针线慵拈,匙杓倦把。和泪盼雕鞍,
目断天涯,幽雅。离添病人憔悴煞,瘦得来不似人家。
 【乔牌儿】料应薄幸他,别却志诚话。俺看他歹处无纤恰,他于人情分寡。
 【沉醉东风】全不想对月拈香剪发,指神誓奠酒浇茶。信口开,连心耍,向
娼门买行踏。但有半句儿真诚敬重咱,无样般相思报答。
 【离亭宴煞】早是可曾经心绪愁牵挂,又逢暮秋潇洒。恰不听寒蛩唧唧,又
听的寒雁哑哑。傍枕衾,临床榻,暂合眼一时半霎。又听的疏雨洒窗纱,西风弄
檐马。 离情
 万金良夜霎时欢,犹恨不松宽。停延初试春风面,便安排病沈愁潘。从寄巧
歌《金缕》,娇羞半掩霜纨。
 【新水令】乐昌妆镜破双鸾,今古恨短长亭畔。两下里几多般,受过的凄凉
被俏萦占。分明少个莺花伴,奈今生缘分浅,凉打叠起更休算。
 【搅筝琶】夕阳外,山隐隐水漫漫。似恁的凄凉,如何倒颠。终有日相逢,
心苦眉攒。憔悴了玉容谁是管,越不成烟爨。
 【离亭宴煞】后期远约今秋判,那其间甚娘情款。受儿度枕冷衾寒,捱几宵
月苦风酸。酒满斟,他亲劝,先摘得都无少半。本待一饮不留残,到被别离泪添
满。
【双调】风入松_翠楼红袖倒拼音解读
cuì lóu hóng xiù dǎo jīn hú ,chūn sè mǎn huáng dōu 。yè lán dì shāo yín zhú ,nà qí jiān duō shǎo huān yú 。báo lì xū
míng jiān zǔ ,qiào fēng gé yǐ cǐ xiāo shū 。
 【qiáo pái ér 】zhè fān běn shí xū ,bú hé rě tí mù 。jun4 qín zhe wǎng xī yǔ ,rěn bú zhù zì yīn fù 。
 【tiān xiān zǐ 】jí lǐ tù ,nán pèi pū tiān hú 。chán yǎn chī xīn ,kàn zhī bú zú 。měng kě lǐ jiàn yí fū ,bài
huài fēng sú 。hǎo huā zěn jiāo tā zuò zhǔ ,bú biàn xián yú 。
 【lí tíng yàn shà 】jǐn jiān kōng xiě duō qíng jù ,wǎng kě xī kǒu tán zhū yù 。jiǎ zuò sū qīng bàn lǚ ,bèi féng kuí yǐ
zǎo tú móu 。shǐ jìn xīn ,cái dé wù ,zé bú rú jiāng qǔ bó lán biàn shù 。zán kàn shàng liǎn ér tián ,zhǐ bú guò chāo ér kǔ 。
 chǔ yáng tái yuǎn mù yún zhē ,yān shuǐ hèn lián dié 。shěn láng duō bìng yāo zhī qiè ,xǐ xiàng féng kě guàn lí bié 。qiāo qiāo yuān
wéi cán lěng ,báo qiè qiè xiù qīn kōng shè 。
 【qiáo pái ér 】yàn shēng bú duàn jué ,zhēn yùn wú xiū xiē 。shù lóu cán jiǎo shēng qī qiē ,pǐn méi huā sān nòng chè 。
 【xīn shuǐ lìng 】shòu lú xiāng lěng zhuàn yān xié ,duì yín bàn míng bú miè 。chóu wàn zhǒng ,hèn qiān dié 。jǐ kǒu ér zhǎng
yù ,zěn zhī wú zhè yī yè 。
 【jiǎo zhēng pá 】kōng cuī tí diān ,zhí nín xìn yīn jué 。yù jì xiàng sī ,píng shuí rén huà shuō 。chú zhǐ bǐ ,dài hóu
shé ,duǎn tàn zhǎng jiē 。bú liú lèi liào lái xīn sì tiě ,cùn cháng qiān jié 。
 【lí tíng yàn shà 】nán yá lòu shuǐ rú nián yè ,zhèng zhí zhe mù qiū shí jiē 。zuò bú wěn zì bì zì jiāo ,shuì bú zhe
bú níng bú tiē 。hán yàn āi ,hán qióng qiē ,hū jù sàn jiē qián luò yè 。què shì nà tòu hù yī lián fēng ,chuān chuāng bàn wān yuè 。
 yè lán shēn yuàn mù hán jiā ,chóu tīng lòu shēng duō 。yín tái huà zhú shāo cán là ,bàn lí rén xīn xù zá zán 。yǒu fèn hóng
chóu lǜ cǎn ,wú xīn shǎng bái sǎ huáng huā 。
 【jiǎo zhēng pá 】《yáng guān 》bà ,xiāng liǎn tuì cán xiá 。zhēn xiàn yōng niān ,shí sháo juàn bǎ 。hé lèi pàn diāo ān ,
mù duàn tiān yá ,yōu yǎ 。lí tiān bìng rén qiáo cuì shà ,shòu dé lái bú sì rén jiā 。
 【qiáo pái ér 】liào yīng báo xìng tā ,bié què zhì chéng huà 。ǎn kàn tā dǎi chù wú xiān qià ,tā yú rén qíng fèn guǎ 。
 【chén zuì dōng fēng 】quán bú xiǎng duì yuè niān xiāng jiǎn fā ,zhǐ shén shì diàn jiǔ jiāo chá 。xìn kǒu kāi ,lián xīn shuǎ ,xiàng
chāng mén mǎi háng tà 。dàn yǒu bàn jù ér zhēn chéng jìng zhòng zán ,wú yàng bān xiàng sī bào dá 。
 【lí tíng yàn shà 】zǎo shì kě céng jīng xīn xù chóu qiān guà ,yòu féng mù qiū xiāo sǎ 。qià bú tīng hán qióng jī jī ,yòu
tīng de hán yàn yǎ yǎ 。bàng zhěn qīn ,lín chuáng tà ,zàn hé yǎn yī shí bàn shà 。yòu tīng de shū yǔ sǎ chuāng shā ,xī fēng nòng
yán mǎ 。 lí qíng
 wàn jīn liáng yè shà shí huān ,yóu hèn bú sōng kuān 。tíng yán chū shì chūn fēng miàn ,biàn ān pái bìng shěn chóu pān 。cóng jì qiǎo
gē 《jīn lǚ 》,jiāo xiū bàn yǎn shuāng wán 。
 【xīn shuǐ lìng 】lè chāng zhuāng jìng pò shuāng luán ,jīn gǔ hèn duǎn zhǎng tíng pàn 。liǎng xià lǐ jǐ duō bān ,shòu guò de qī liáng
bèi qiào yíng zhàn 。fèn míng shǎo gè yīng huā bàn ,nài jīn shēng yuán fèn qiǎn ,liáng dǎ dié qǐ gèng xiū suàn 。
 【jiǎo zhēng pá 】xī yáng wài ,shān yǐn yǐn shuǐ màn màn 。sì nín de qī liáng ,rú hé dǎo diān 。zhōng yǒu rì xiàng féng ,
xīn kǔ méi zǎn 。qiáo cuì le yù róng shuí shì guǎn ,yuè bú chéng yān cuàn 。
 【lí tíng yàn shà 】hòu qī yuǎn yuē jīn qiū pàn ,nà qí jiān shèn niáng qíng kuǎn 。shòu ér dù zhěn lěng qīn hán ,ái jǐ xiāo
yuè kǔ fēng suān 。jiǔ mǎn zhēn ,tā qīn quàn ,xiān zhāi dé dōu wú shǎo bàn 。běn dài yī yǐn bú liú cán ,dào bèi bié lí lèi tiān
mǎn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】风入松_翠楼红袖倒原文,【双调】风入松_翠楼红袖倒翻译,【双调】风入松_翠楼红袖倒赏析,【双调】风入松_翠楼红袖倒阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。菏泽市牡丹区教育网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hzmdedu.cn/shi/59801.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语